Zhijun Yin

Role: Other
Affiliation: UMBC

Author of 6 resources

  1. Zhijun Yin, Rui Li, Qiaozhu Mei, Jiawei Han, "Exploring Social Tagging Graph for Web Object Classification", InProceedings, Proc. 2009 ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'09), August 30, 2009, 533 downloads.
  2. Xin Jin, Sangkyum Kim, Jiawei Han, Liangliang Kao, Zhijun Yin, "GAD: General Activity Detection for Fast Clustering on Large Data", Proceedings, 2009 SIAM Int. Conf. on Data Mining (SDM'09), April 30, 2009.
  3. Yizhou Sun, Jiawei Han, Peixiang Zhao, Zhijun Yin, Hong Cheng, Tianyi Wu, "RankClus: Integrating Clustering with Ranking for Heterogeneous Information Network Analysis", InProceedings, Int. Conf. on Extending DataBase Technology (EDBT'09, March 02, 2009, 592 downloads.
  4. Yizhou Sun, Jiawei Han, Peixiang Zhao, Zhijun Yin, Hong Cheng, Tianyi Wu, "RankClus: Integrating Clustering with Ranking for Heterogeneous Information Network Analysis", InProceedings, Proc. 2009 Int. Conf. on Extending Data Base Technology (EDBT'09), Saint-Petersburg, Russia, Mar. 2009, March 01, 2009.
  5. Yizhou Sun, Tianyi Wu, Zhijun Yin, Hong Cheng, Jiawei Han, Xiaoxin Yin, Peixiang Zhao, "BibNetMiner: Mining Bibliographic Information Networks", Proceedings, 2008 ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data (SIGMOD'08), June 02, 2008.
  6. Xiaolei Li, Jiawei Han, Zhijun Yin, Jae-Gil Lee, Yizhou Sun, "Sampling Cube: A Framework for Statistical OLAP over Sampling Data", InProceedings, ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data (SIGMOD'08), June 02, 2008, 523 downloads.