Hu-Jun Bao

Role: Other
Affiliation: UIUC
Title: director
Company: Zhejiang University
Department: State Key Lab of CAD&CG
Email: bao AT cad DOT zju DOT edu DOT cn

Author of 1 resource

  1. Deng Cai, Xiaofei He, Xuanhui Wang, Hu-Jun Bao, Jiawei Han, "Locality Preserving Nonnegative Matrix Factorization", InProceedings, 2009 Int. Joint Conf. on Arti_cial Intelligence (IJCAI-09), July 21, 2009, 464 downloads.